Профил на купувача

STR1 com 

STR2

 

Обява

ilovepdf com

ilovepdf com 1

ilovepdf com 2

 

 

ilovepdf com 3

 ilovepdf com 4

Договор

d1 

d3 d2

d3 

d4

d5

d6

 Техническа спецификация

ts1

ts2

 

Указания

ukaz1

ukaz2

ukaz3

ukaz4

ukaz5

ukaz6 

ukaz7

ukaz8

Маршрутни разписания

mraz1

mrazr2

mraz3

 Образци на документи

obr01

obr02

obr03

obr04

obr05

obr06

obr07

obr08

obr09

obr010

obr011

 obr012

 Уведомление

ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Кюстендил, уведомява всички кандидати за участие в обявената от нас обществена поръчка,че поради технически причини в сайта на училището не могат да бъдат качени образците на документите за участие във вид,удобен за попълване. Кандидатите могат да получат образците, като заявят това на публикувания имейл на училището в обявата.