Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на работещите в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на институцията, в която работят.

Чл. 2. (1) Дейността на работниците и служителите в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавната политика в образованието , основаваща се на принципите на правовата държава. (3) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции. (4) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил извършва дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на учениците и обществото. (5) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил следва поведение, което не накърнява престижа на професията си, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот. (6) При изпълнение на служебните си задължения служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

ГЛАВА ВТОРА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Чл. 3. (1) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и лица. В дейността си строго се придържа към нормите, установени в Етичния кодекс за работа с деца. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил е длъжен да опазва данните и личната информация на учениците и родителите, станали му известни при или по повод на изпълнението на служебните му задължения, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил е длъжен:

А) Да основава практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всеки ученик. Б) Да разбира и уважава уникалността на всеки ученик. В) Да се съобразява със специфичната уязвимост на всеки ученик. Г) Да създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците. Д) Да подкрепя правото на ученика на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес. Е) Да работи в интерес на ученика. Ж) Да осигурява на учениците с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование. З) Да не участва в практики, които не зачитат достойнството на ученика или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие. И) Да не участва в практики, които дискриминират по някакъв начин учениците на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите. К) Да познава симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познава и спазва законите и процедурите, защитаващи детето от насилие. Л) При съмнение за малтретиране да уведомява органите за закрила на детето и да следи дали са предприети необходимите мерки. М) Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окаже пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето. Н) Когато му станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на ученик, има моралната и законова отговорност да информира органите по закрила на детето.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 5. (1) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил подпомага органите на държавна власт с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика в образованието, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите правомощия. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска лични политически пристрастия да му влияят. (3) Когато прави предложения пред органите на държавна власт, служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

Чл. 6. (1) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. (3) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил може да поиска писмено потвърждаване на служебния акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа очевидно за него правонарушение. (4) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

Чл. 7. Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

Чл. 8. (1) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в училище. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси. (3) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл. 9. Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на администрацията, в която работи.

Чл. 10.( 1) При изпълнение на служебните си задължения служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендилопазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил е длъжен своевременно да информира непосредствения си ръководител за загубата или повреждането на повереното му имущество.

(2) Документите и данните в училището могат да се използват от служителя на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 11. Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 12. (1) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил следва своевременно да уведоми своя ръководител. (2) Служител на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса. (3) Когато служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

Чл. 13. (1) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не участва в каквито и да са сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения. (3) Служителите на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил, които прекратяват трудовото си правоотношение с училището, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

ГЛАВА ПЕТА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 14. (1) В отношенията с колегите си служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

Чл. 15. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител. Чл. 16. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил трябва да дава пример на другите служители, а служителите на ръководни длъжности – и по отношение на подчинените си.

ГЛАВА ШЕСТА

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 17. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил следва поведение, което не уронва престижа на институцията в която работи. (2) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не допуска на работното си място и в публичното пространство поведение, несъвместимо с добрите нрави и не използва служебното си положение с цел лични облаги. (3) Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил се стреми да избягва в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им цели да ги преустанови, като запази спокойствие и контролира поведението си. (4) Служител спазва благоприличието в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията, в която работи.

Чл. 18. Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не може да участва в прояви, с които би могъл да накърни престижа на училището.

Чл. 19. Служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл. 20. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил следва да се оттегли от заеманата длъжност.

ГЛАВА СЕДМА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда и ПВТР.

Чл. 22. Всички служители на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Кюстендил се запознават с правилника срещу подпис,а при първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.

Чл. 23. Настоящият кодекс е приет на ПС с Протокол от 2010 година.