График на часовете

Г  Р  А  Ф  И  К

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ,,СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ГР.КЮСТЕНДИЛ

ЗА УЧЕБНАТА 2016 - 2017ГОДИНА               

 І и ІІ клас– по 35 мин.                                                                                                                                                                                  

 І ч. - от 08 ч.00 м. до 08ч.35 м.

 междучасие - от 08 ч.35 м. до 08ч.50м.                        

 ІІ ч. - от 08ч.50 м. до 09ч.25 м.     

 междучасие за закуска - от 09ч.25 м. до 09 ч.45м.                  

 ІІІ ч. - от 09 ч.45 м. до 10 ч.20 м.                           

 голямо междучасие- от 10 ч.20 м. до 10 ч.45 м.                                                             

 ІV ч. - от 10 ч.45 м. до 11ч.20 м.

 междучасие - от 11ч.20 м. до 11ч.35 м.                                                                    

 V ч. - от 11ч.35 м. до 12 ч.10 м.                            

                                                                                          

ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ класове – по 40 мин.                    

І ч. - от 08 ч.00 м. до 08 ч.40 м.

междучасие - от 08 ч.40 м. до 08 ч.50 м.                        

ІІ ч. - от 08 ч.50 м. до 09 ч.30 м.

междучасие - от 09 ч.30 м. до 09 ч.40 м.                 

ІІІ ч. - от 09 ч.40 м. до 10 ч.20 м.

голямо междучасие- от 10 ч.20 м. до 10 ч.45 м.                                                             

ІV ч. - от 10 ч.45 м. до 11ч.25 м.

междучасие - от 11ч.25 м. до 11ч.35 м.                                     

V ч. - от 11ч.35 м. до 12 ч.15 м.

междучасие - от 12 ч.15 м. до 12 ч.25 м.

VІ ч. - от 12 ч.25 м. до 13 ч.05 м.

междучасие - от 13 ч.05 м. до 13ч.15 м.

VІІ ч.- от 13 ч.15 м. до 13 ч.55 м.

Г Р А Ф И К

на учебните занимания на групите от целодневна организация

на учебния ден за учебната 2016/2017 година

І и ІІ класове:

12.10 ч.- 12.45 ч. – обяд, организиран отдих и физическа активност/спорт

12.45 ч.- 13.20 ч. – организиран отдих и физическа активност/спорт

13.20 ч.-13.30 ч. - междучасие

13.30 ч. - 14.05 ч. – самоподготовка

14.05 ч.-14.30 ч. - междучасие

14.30 ч. - 15.05 ч. – самоподготовка

15.05 ч. – 15.15 ч. – междучасие

15.15 ч. – 15.50 ч. – занимания по интереси

15.50 ч. – 16.00 ч. – междучасие

16.00 ч. – 16.35 ч. – занимания по интереси

ІІІ и ІV класове:

12.20 ч. – 13.00 ч. – организиран отдих и спорт

13.00 ч. – 13.40 ч. – обяд, организиран отдих и спорт

13.40 ч. – 14.20 ч. - самоподготовка

14.20 ч .- 14.45 ч. – междучасие

14.45 ч. – 15.25 ч. – самоподготовка

15.25 ч .- 15.35 ч. – междучасие

15.35 ч. – 16.15 ч. – занимания по интереси

16.15 ч. – 16.25 ч. – междучасие

16.25 ч. – 17.05 ч. – занимания по интереси

V и VІ класове

13.15 ч. – 13.55 ч. – организиран отдих и физическа активност/спорт

13.55 ч. – 14.35 ч. – обяд,организиран отдих и физическа активност/спорт

14.35 ч. - 15.15 ч. – самоподготовка

15.15 ч .- 15.40 ч. – междучасие

15.40 ч. - 16.20 ч. – самоподготовка

16.20 ч .- 16.30 ч. – междучасие

16.30 ч. – 17.10 ч. – занимания по интереси

17.10 ч .- 17.20 ч. – междучасие

17.20ч. – 18.00 ч.– занимания по интереси