Бюджет

 

  Утвърден със Заповед
    № РД -00-252 от 2015 г.
    на Кмета на Община
    Кюстендил
     
Н А Ч А Л Е Н   Б Ю Д Ж Е Т  за 2015година
     
ВРБ: ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - КЮСТЕНДИЛ"
(училище, детска градина, обслужващо звено)
     
§ І. ПРИХОДИ - всичко 1113446
  А     Държавни дейности 1111894
6109 Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредетел с бюджет 1126534
8803 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС     (-) -14640
7600 Временни безлихвени заеми  
  Б    Местни дейности 1552
2400 Приходи и доходи от собственост 1600
2700 Общински таски  
3619 Други неданъчни приходи        
3702 Внесен данък върху приходите           (-) -48
  ІІ. РАЗХОДИ - всичко 1113446
1. Текущи разходи 1113446
`1.1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по ТП 722473
1.2.  Други възнаграждения и плащания за персонала 43367
1.3.  Задължителни осигурителни вноски от работодател 151739
1.4. Издръжка 195867
2. Капиталови разходи 0
     
  ІІІ. Натурални показатели  
  Общ брой деца и ученици, финансирани по стандарти 754
1. Брой деца в ясли  
2. Брой деца от 3-4 години  
3. Брой деца в подготвителна група 23
4. Брой ученици от І - ХІІ клас 731
От тях: Профил "Изкуства"  
  Профил "Спорт"  
  Вечерна форма  
  Самостоятелна форма  
  Индивидуална форма 1
     
     
     
  ДИРЕКТОР:  
     
  Изготвил:  Главен счетоводител  

 

Byudjet2016

 Byudjet2017