Съобщения

     

Покана

 На 13.11.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за класовете от прогимназиален етап (V - VІІ).  Каним родителите на учениците от горецитираните класове да присъстват.

На 14.11.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за група за задължително предучилищно образование и класовете в начален етап (І - ІV).  Каним родителите на децата от групата за задължително предучилищно образование  и на учениците от горецитираните класове да присъстват.

                                                                                                             Ръководство, учители

 

 

 

 

1.   На 12.09.2017 г. от 17.15 часа ще се проведе родителска среща за ПГ, І и V класове.  Каним родителите на децата от ПГ и на учениците от горецитираните класове да присъстват.

                                                                                                             Ръководство, учители

 

     2.  На 15.09.2017 г. всички ученици и децата от подготвителната група да се явят в двора на училището в 10.00 часа за откриване на учебната година.

                                                                                                             Ръководство, учители